Wat doet een kinderfysiotherpeut?

Wanneer het kind bij de kinderfysiotherapeut komt, vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind ter krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatie lijsten en gestandaardiseerde testen.

De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorisch vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventuele andere betrokkenen bij het kind.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders en eventueel met de verwijzer en stelt zo nodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatie momenten in onderling overleg worden aangegeven.

Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer. De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders en mede-opvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

back top

LOCATIES FYSIOTHERAPIE

Duistervoordseweg 13
7391 CA Twello
Tel: 0571 - 27 47 33

 

 

 

 

Verdistraat 4a
7391 SG Twello
Tel: 0571 - 27 47 33